FIRMA KRĘGLEWSCY SPÓŁKA Z O.O. – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że FIRMA KRĘGLEWSCY SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Poninie (64 – 000), przy ul. Widziszewskiej 13 A przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami sprzedaży oraz/lub świadczenia usług przez naszą spółkę, ale też w ramach nawiązywania kontaktów handlowych z osobami zainteresowanymi współpracą z naszą spółką.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA KRĘGLEWSCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poninie, adres: Ponin, ul. Widziszewska 13 A, 64 – 000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359555, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi: 
 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz/lub sprzedaży usług;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług przez Administratora, a także w celach marketingowych Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/ Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy lub/oraz świadczenie usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.